AtletiekClub Molenbeek

back-to-top

Huishoudelijk reglement ATLEMO

HOOFDSTUK I. LIDMAATSCHAP

Art.1.

 1. Men kan lid worden van de vereniging door het tekenen van een aansluitingskaart
  geleverd door de VAL
 2. De aansluitingskaarten moeten volledig en waarheidsgetrouw worden ingevuld.
 3. Voor personen jonger dan 18 jaar moet de kaart mede ondertekend worden door de
  wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige.
 4. Wie een aansluitingskaart tekent verklaart zich te schikken naar de statuten en
  reglementen van de Club evenals de statuten en reglementen van de VAL.
 5. Het lidmaatschap gaat in op de datum van ontvangst van de aansluitingskaart op de
  VAL
 6. De raad van beheer behoudt zich het recht voor een aansluiting te weigeren als een
  onregelmatigheid of valsheid in de gegevens wordt ontdekt.
 7. De leden betalen jaarlijks hun lidgeld dat vastgelegd wordt door de raad van beheer.

HOOFDSTUK II. EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Art.2.
Een verenigingslid houd op lid te zijn van de vereniging door:

 1. overlijden
 2. ontslag bij wederzijds akkoord
 3. opzegging door de vereniging of het verenigingslid binnen de termijn voorzien door
  het Dekreet van 25 februari 1975. Het einde van het lidmaatschap moet schriftelijk
  worden gemeld aan de VAL en ondertekend zijn door de voorzitter en secretaris van
  de vereniging.

Indienen van de opzegging volgens het Dekreet van 25 februari 1975

Art.3

 1. Elke partij, zowel de vereniging als het verenigingslid heeft het recht de overeenkomst
  die tussen hen bestaat te beëindigen.
 2. Dit geschiedt bij een ter post aangetekend schrijven dat wordt betekend in de termijn
  voorzien door het Dekreet van 25 februari 1975. Afschrift van dit schrijven dient te
  worden overgemaakt, tijdens dezelfde periode, aan de VAL.
 3. dit schrijven moet de volgende gegevens bevatten:
  • naam of vereniging
  • voornaam
  • volledig adres
  • naam van de vereniging die het lid wenst te verlaten of volledige identiteit van het lid
   dat de vereniging wenst op te zeggen
  • de handtekening van de opzegger, en indien deze minderjarig is de handtekening van
   de wettige vertegenwoordiger of voor de vereniging de handtekeningen van voorzitter
   en secretaris.

Verzet tegen de opzegging

Art.4

 1. De tegenpartij heeft het recht verzet tegen deze opzegging aan te tekenen
 2. Dit verzet dient te geschieden door een ondertekend schrijven naar de
  verzoeningscommissie en naar de tegenpartij
 3. Afschrift van dit verzet dient eveneens te worden overgemaakt aan de VAL/
 4. Het verzet dient te worden ingediend binnen de termijn voorzien door het Dekreet van
  25 februari 1975.

Ontslag

Art.5

 1. Het ontslag bij wederzijds akkoord gaat in op de dag dat de schriftelijke melding
  hiervan wordt ontvangen op de VAL.
 2. De opzegging gaat in, indien er geen verzet werd aangetekend, de eerste dag van de
  maand volgend op de verzettermijn.
 3. De opzegging bij verzet gaat eventueel in , de eerste werkdag nadat de
  verzoeningscommissie uitspraak heeft gedaan.

Opschorting van de opzegging

Art.6
gedurende de verzoeningsperiode wordt de opzegging opgeschort. De atleet kan
verder deelnemen aan wedstrijden, maar dan wel voor onze vereniging.

HOOFDSTUK III. WEDSTRIJDEN EN OEFENSTONDEN

Art.7
Al de deelnemers zijn onderworpen aan de bepalingen van de wedstrijd - en
sportreglementen

Inschrijving voor wedstrijden

Art.8

 1. Alleen verenigingsleden, in het bezit van een geldige vergunning, worden
  ingeschreven voor wedstrijden door hun secretaris of afgevaardigde.
 2. De inschrijvingen dienen te gebeuren op de wijze vastgesteld door de raad van beheer
  van de VAL.

Gedrag tijdens de wedstrijd

Art.9

 1. De atleten zullen zich tijdens de wedstrijden gedragen volgens de regels van de fairplay
 2. Indien zich tijdens een wedstrijd problemen voordoen zullen de atleten niet zelf
  reageren maar dit overlaten aan de aanwezige clubafgevaardigde..

Wedstrijdkledij

Art.10 Het is de verenigingsleden verplicht aan wedstrijden deel te nemen in de officiële
clubuitrusting.

Indien de vereniging sponsors heeft is de atleet verplicht de publiciteit, ter beschikking
gesteld door de sponsor, te dragen op alle officiële wedstrijden. Enkel mits toelating
van de raad van beheer, mag de atleet tijdens internationale wedstrijden aantreden in
een andere uitrusting

Oefenstonden

Art.11

 1. De trainingen hebben plaats op de atletiekpiste van Sippelberg, M. Gandhilaan 5 te
  1080 Brussel, en door de raad van beheer bepaalde andere plaatsen.
 2. Kleedkamers staan ter beschikking van de leden die deze met zorg gebruiken.
 3. Worden toegelaten, de leden die aan hun Administratieve en financiële verplichtingen
  voldaan hebben
 4. De atleten zullen de trainingsuren die vastgelegd zijn door de raad van beheer
  respecteren

Trainers

Art.12

 1. De raad van beheer duidt jaarlijks de trainers aan in hun functie.
 2. De trainers staan in voor de inhoud van de trainingen en de geplande wedstrijden.
  Inmenging door derden wordt niet geduld.

HOOFDSTUK IV. SLOTBEPALINGEN

Noodbevoegdheden

Art.13

 1. In gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet of in geval van
  tegenstrijdigheden, beslist de raad van beheer.
 2. De raad van beheer dient in dit geval aan de eerstvolgende algemene vergadering de
  nodige wijzigingen of aanvullingen voor te stellen en te laten goedkeuren.

Buitenwerkstelling

Art.14

 1. Indien bijzondere omstandigheden dit noodzakelijk maken kan de raad van beheer één of meer
  bepalingen tijdelijk buiten werking stellen en vervangen door andere regelingen, onder de volgende voorwaarden:
  • de vervangende regeling kan slechts duren tot de eerstvolgende algemene vergadering;
  • vervangende regeling mag niet in strijd zijn met de statuten.
 2. Indien de algemene vergadering geen beslissing neemt of de vervangende regeling niet
  goedkeurt worden de vroegere bepalingen onmiddellijk terug van kracht.

Kennis van statuten en reglementen

Art.15
Ieder verenigingslid is gehouden de statuten, het huishoudelijk reglement en het
wedstrijd- en sportreglement te kennen en na te leven.

www.000webhost.com